Slider Responsive

MOVEMENT

EVENT CALENDAR

April 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31May 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานขาย, เจ้าหน้าที่แผนกผลิตภัณฑ์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน และเข้าร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ โดยมีคุณนมัสพร สุนทรธรรมขันธ์ หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย เป็นผู้บรรยายข้อมูลและพาเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ เช่น คลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฯ ณ. บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share

ที.เอ.โอ. จัดอบรมหลักสูตร วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (CAR,PAR)ให้กับพนักงาน

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (CAR,PAR) ให้กับพนักงาน

โดยการอบรมได้แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก หัวข้อที่ 1 คือ การค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการทำงาน เช่นกรณีลูกค้าต้องการสินค้าด่วน ทำให้ไม่สามารถผลิตให้ทันกำหนด หรือลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรืออื่นๆ ผู้เข้าอบรมจะได้คิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับหาแนวทางเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
หัวข้อที่ 2 คือ การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสาเหตุข้อบกพร่อง CAR,PAR อย่างมีประสิทธิผล
(CAR: Corrective Action Request: คือการร้องขอให้องค์กรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น)
(PAR: Preventive Action Request: คือ การร้องขอให้องค์กรพิจารณาป้องกันข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น)

ในหัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ มีหลักในการคิดวิเคราะห์สาเหตุอย่างเป็นกระบวนการและถูกวิธี สามารถบันทึกใบแจ้งให้ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกัน ให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีตัวแทนพนักงานของแต่ละแผนกเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 31 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

การอบรมในครั้งนี้ให้ความรู้และบรรยาย โดยคุณนุกูล ทะนวนรัมย์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารมาตรฐานสากล (ISO: International Organization Std.) บริษัทเอฟเอ็ม มาสเตอร์ จำกัด ณ.ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน ในสถานศึกษา

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคุณวันเพ็ญ ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้รับเกียรติจากคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ให้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำสถานประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ
ผู้ที่เข้าฟังในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี ณ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านมา

Email
Share

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริษัท ที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดยคุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามกับ ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

วัตถุประสงค์ของการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การทำงานกับสถานประกอบการจริง เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ที่นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานได้ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ.สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่ผ่านมา

Email
Share
Page 2 of 4