MOVEMENT
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานขาย, เจ้าหน้าที่แผนกผลิตภัณฑ์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน และเข้าร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ โดยมีคุณนมัสพร สุนทรธรรมขันธ์ หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย เป็นผู้บรรยายข้อมูลและพาเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ เช่น คลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฯ ณ. บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผ่านมา

Back
Email
Share