Certificate

การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015


1 / 5

โครงการนำร่อง มาตรฐานความปลอดภัย


2 / 5

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ตามหลัก 3Rs


3 / 5

รางวัลเชิดชูเกียรติ ดำเนินงานด้านสุขอนามัย


4 / 5

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Safety Smart & Smile 2017


5 / 5

การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในด้านผู้จำหน่ายฟิล์มพลาสติก หมึกพิมพ์ และบริการผสมหมึกพิมพ์ <br />ใบประกาศนียบัตรเลขที่ 27996/A/0001/UK/En ออกใบรับรองโดย United Registrar of Systems Limited (URS) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน

ผ่านการประเมินโครงการนำร่อง ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และมีการนำมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง
ได้รับเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย Reduce (การลด ละ เลิกใช้สิ่งที่ไม่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2560  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
การสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยครบวงจร ในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดหลักการยศาสตร์ เป็นโครงการที่เข้าร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี 2556 และ ปี 2558 ปัจจุบันยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
นางสาว ศุภวรรณ ทองสี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ บริษัทที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าประกวด Safety Smart & Smile 2017 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560