Company overview

Vision

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการบริการงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แบบครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ของบุคคลากร การบริการที่เป็นเลิศ และได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า

Mission

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์การพิมพ์ และ บรรจุภัณฑ์ระดับเวิลด์คลาส ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครบถ้วน

2. มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคคลากรให้เป็นเลิศ ทั้งด้านองค์ความรู้ และเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจของการบริการ

3. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อบุคคลากรทั้งภายในองค์กร และ ต่อลูกค้ารวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Strategies

ปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรตระหนักถึงการพัฒนาเรียนรู้ที่จะหาเครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เราเป็นองค์กรที่ตอบสนองลูกค้าแบบครบวงจร (End to End Solutions) ให้บริการตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ การทดสอบ การอบรมการใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการหลังการขาย เป็นการดูแลลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประสานการทำงานกับลูกค้าด้วยความเข้าใจทั้งด้านวัฒนธรรม ทัศนคติที่ดี ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกค้า และบริการที่รวดเร็ว

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้