ที่ตั้งสำนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร


วัฒนธรรมองค์กร โดยได้แนวทางจากผู้บริหารที่ยึดโยงหลักการดำเนินชีวิตและการทำงานตามหลักพุทธศาสนา ด้วยความสมดุล ของศีล สมาธิ เเละปัญญา ซึ่งการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ทำให้บริษัทก้าวเดินอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความมั่นคงจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ของบุคคลากร การบริการที่เป็นเลิศ และได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า

ทำงานแล้วมีเวลาคิด ไตร่ตรอง (Work Smart)

- ทำงานให้เต็มความสามารถ มีการไตร่ตรอง วางแผนอย่างรอบคอบก่อนทำ
- ทำงานตามแผนงาน โดยไม่ข้ามลำดับความสำคัญของงาน โดยไม่จำเป็น
- ไม่ทำงานจนหมดสภาพ หรือไม่อยู่ในสภาพที่แข็งแรง
- สื่อสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหน้าที่ และทันเวลา
- ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ยั่งยืน (Sustainable)

- มีความซื่อสัตย์ต่อทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากร ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
- ดูแล เอาใจใส่ รับผิดชอบคู่ค้า และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
- มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวเล็ก น่ารัก (Small and Beautiful)

- เป็นองค์กรขนาดเล็ก
- ทำเรื่องของตนเองให้ดี
- เคารพขอบเขต และความรับผิดชอบงานของผู้อื่น
- สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแลทุกข์-สุข และสื่อสารกับพนักงานทั่วถึง

- ให้ความสำคัญกับสวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สื่อสารกับพนักงานทั่วถึง สามารถแสดงออก สื่อสาร แนะนำด้วยเหตุและผลได้ในทุกระดับ

มีความสนุกและความสุขในการทำงาน

- สามารถคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสำเร็จในงาน เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุน

มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ช่วยรักษา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ และหาข้อมูล เพื่อใช้ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
- มีจิตสำนึกต่อระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน
- สร้างทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมารยาท รู้กาลเทศะ มีน้ำใจ และจริงใจ

คุณลักษณะของบุคลากรของบริษัท

1. ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเอาใจใส่ หมั่นหาความรู้ด้วยตนเอง (Scrutinizing and self-learning)
2. มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน (Honest and Discipline)
3. การเตรียมพร้อม วางแผน และการประสานงาน (Planning and Coordination)
4. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมารยาท รู้กาลเทศะ มีน้ำใจ และจริงใจ (Good communications, etiquette, kindness and sincerity)
5. มีจิตสำนึกต่อสังคมและสภาพแวดล้อม(Social Responsibility and Environmental Friendly)