ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีพนักงานกว่า 85 คนในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมครอบคลุมทุกด้านของการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิดแบบครอบครัว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อบุคคลากรทั้งภายในองค์กรและต่อลูกค้ารวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและ สวัสดิการที่ครอบคลุม อาทิ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่บิดา-มารดา, สามีหรือภรรยา, บุตร ตรวจสุขภาพประจำปี เสื้อฟอร์มพนักงาน ฯลฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ที.เอ.โอ. ที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน...

ตำแหน่งงานว่าง


 • ประเทศไทย
  • สมุทรสาคร
   • เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • วางแผนงานการเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัทขาย รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผ้ขูายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนติดตั้ง
    • ติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบเดินเครื่อง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคในการใช้งาน และดูแลซ่อมบำรุง
    • ให้การบริการ ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักร
    • จัดทำรายงาน การบริการเทคนิค
    • ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพขั้นตอนปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
    • อนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง อายุ 22–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
    • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานพิมพ์ดิจิตอล
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน–เขียน) ได้ดี,
    • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์Photoshop, Illustrator, Microsoft Office ได้ดี,
    • มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี,
    • สามารถทำงานในการทำงานเป็นทีม และไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี,
    • สามารถขับและมีรถยนต์ส่วนตัว

    • ค่าน้ำมันรถยนต์,
    • ค่าสึกหรอรถยนต์,
    • ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ


   • เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในและต่างประเทศ

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ติดตามงานจัดซื้อ สินค้าและบริการทุกประเภทที่ซื้อ จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยทันกำหนดการต่างๆ เพื่อใช้งานและจำหน่าย
    • ติดตามงาน ดูแล งานเอกสาร โอนเงิน สินค้าและบริการ ต่างๆ จากผู้ขายให้ส่งตรงตามกำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน สมูบรณ์
    • จัดเก็บ ดูแล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้ต่างๆ ให้เรียบร้อยและหยิบ ใช้สอยได้สะดวกถูกต้องตาม หลักการ 5 ส.
    • จัดทำเอกสาร ติดต่อผู้ขาย และ ส่งคืน ในกรณีที่สินค้า และ บริการที่ซื้อมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด และ มาตรฐาน พร้อมทั้ง
    • ตรวจสอบ งานให้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
    • จัดหา ติดตาม ตรวจสอบ ในส่วนของเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษี ฯลฯ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งฝ่ายบัญชี เพื่อความถูกต้อง
    • ตรวจสอบ และ ติดตาม ในส่วนของสินค้า และ บริการจากผู้จำหน่าย และ หรือ ผู้ขนส่งสินค้า ให้ส่งมอบสินค้าและบริการ ตามข้อกำหนด อย่างครบถ้วน ปลอดภัย
    • หาข้อมูล เพื่อ ร่วมคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ ที่ขายสินค้าและบริการต่างๆ
    • สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอื่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยฯ

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง อายุ 23–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี หรือ เทียบเท่า,
    • ประสบการณ์0–1 ปี ทางด้านจัดซื้อ หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง,
    • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องาน,
    • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ ชัดเจน,
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้,
    • สามารถอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษได้


   • เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • วางแผนเส้นทางการเดินทางของเจ้าหน้าที่จัดส่งในแต่ละวัน และบันทึกใบงานจัดส่งของรถแต่ละคัน
    • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้า เช่น เปิดใบกำกับภาษี
    • แนบใบวางบิล (ถ้ามี)
    • แนบใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
    • เอกสาร Product Certificate
    • ทำเอกสาร กศก.ให้ถูกต้องตรงกับสินค้าที่จะส่ง
    • วางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุงรถของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
    • จัดเตรียมเอกสารต่อประกันรถยนต์ และ ภาษีรถยนต์ ของบริษัท
    • จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับ Shipping เพื่อส่งสินค้าหรือตัวอย่าง ออกต่างประเทศ
    • วางแผนการทำงานของหน่วยงานจัดส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ KPI
    • บันทึกข้อมูลการและจัดทำ KPI ของหน่วยงาน เพื่อเสนอในที่ประชุม KPI ในแต่ละเดือน

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • หญิง อายุ 23–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี หรือ เทียบเท่า,
    • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการจัดการเอกสาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง,
    • ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องาน,
    • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ ชัดเจน,
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้


   • เจ้าหน้าที่ผสมหมึกพิมพ์

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ผสมหมึกพิมพ์ และหมึกพิมพ์ตัวอย่าง ตามเบอร์ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
    • ผสมหมึกพิมพ์ตามสูตรที่คำนวณและควบคุมน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและทำการบันทึกรายงานการผสม
    • ควบคุมเฉดสีให้ได้ตาม STANDARD ที่ลูกค้ากำหนด
    • นำหมึกผสมที่ผลิตได้ส่งเข้าคลังสินค้าภายในวันเดียวกันที่ผลิตเสร็จ
    • สรุปใบรายงานการผสมหมึกและส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบ

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง,
    • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป,
    • ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องาน,
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


 • เวียดนาม