Service Policy

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่มีความเชี่ยวชาญการบริการทางเทคนิค รวมทั้งการให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขายด้วยความความเอาใจใส่เพื่อให้ลูกค้าได้รับพึงพอใจสูงสุด โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ด้านการจัดจำหน่ายฟิล์มพลาสติก, หมึกพิมพ์ และการผสมสี ประกาศนียบัตรเลขที่ 27996/A/001/UK/En

* นโยบายการให้บริการ

  • ทีมบริการพร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
  • ทีมบริการรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • ทีมบริการได้รับการฝึกฝน อบรม เรียนรู้ในด้านเทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและให้ได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
  • ทีมบริการที่มีระบบบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการส่งมอบงานที่ดีมีคุณภาพและตรงต่อเวลา