Service Type

Quality Control

การควบคุมคุณภาพมีอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิตที่ควบคุมอย่างเข้มงวด โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมกับเครื่องมือวัดที่ทันสมัย ด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติจริงในการทำงานประจำวันของทีมงาน อีกทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

* ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผสมสี

  • ประเมินสูตรสี
  • ทดสอบพิมพ์บนแผ่นชิ้นงาน หรือแผ่นพลาสติกพีวีซี ตามเงื่อนไข (parameter) ของลูกค้า
  • ตรวจสอบสีโดยสายตา (Visual) เทียบกับสีเป้าหมาย (target color)
  • ตรวจสอบสีโดยเครื่อง Spectrophotometer เทียบกับสีเป้าหมาย (target color)
  • ตรวจสอบความหนืดของสี (บางกรณี)