ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีพนักงานกว่า 85 คนในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมครอบคลุมทุกด้านของการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเอาใจใส่ ใกล้ชิดแบบครอบครัว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อบุคคลากรทั้งภายในองค์กรและต่อลูกค้ารวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและ สวัสดิการที่ครอบคลุม อาทิ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่บิดา-มารดา, สามีหรือภรรยา, บุตร ตรวจสุขภาพประจำปี เสื้อฟอร์มพนักงาน ฯลฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ที.เอ.โอ. ที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน...

ตำแหน่งงานว่าง


 • ประเทศไทย
  • สมุทรสาคร
   • เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคเครื่องพิมพ์ดิจิตอล Artwork

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • วางแผนงานการเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัทขาย รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผ้ขูายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อนติดตั้ง
    • ติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบเดินเครื่อง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคในการใช้งาน และดูแลซ่อมบำรุง
    • ให้การบริการ ดูแล และซ่อมแซมเครื่องจักร
    • จัดทำรายงาน การบริการเทคนิค
    • ปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพขั้นตอนปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
    • จัดทำงานออกแบบอาร์ตเวิร์ค (Artwork) สำหรับแผ่นเพลท (plate)
    • ปฏิบัติงานทดสอบลูกยาง และเพลท (Pad & Plate)
    • หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง อายุ 22–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
    • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานพิมพ์ดิจิตอล
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน–เขียน) ได้ดี,
    • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์Photoshop, Illustrator, Microsoft Office ได้ดี,
    • มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี,
    • สามารถทำงานในการทำงานเป็นทีม และไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี


   • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ปฎิบัติงานในการรับ การจัดเก็บ การเบิก-จ่ายวัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสำหรับขายให้ลูกค้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามใบเบิก ตามระบบ FIFO ตลอดจน แพ็คกิ้งสินค้าให้เรยี บร้อยก่อนส่งมอบ
    • จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างตามที่แผนกขายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ
    • เช็คสต๊อกสินค้า ประจำเดือน ลงบันทึกข้อมูลประจำวันต่าง ๆ ในการเบิก-จ่าย การปรับยอด การรับเข้า
    • ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการจัดวาง
    • ปฏิบัติตาม คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบมาตรฐาน ISO ที่บริษัทได้รับการรับรอง อย่างเคร่งครัด
    • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
    • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบหน้าที่
    • อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง อายุ 18–35 ปี,
    • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา,
    • ประสบการณ์0–1 ปี ทางด้านคลังสินค้า หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง,
    • มีความขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน,
    • มีความซื่อสัตย์ และระเบียบวินัย,
    • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี,
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้


   • เจ้าหน้าที่ผสมหมึกพิมพ์

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

    • ผสมหมึกพิมพ์ และหมึกพิมพ์ตัวอย่าง ตามเบอร์ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
    • ผสมหมึกพิมพ์ตามสูตรที่คำนวณและควบคุมน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและทำการบันทึกรายงานการผสม
    • ควบคุมเฉดสีให้ได้ตาม STANDARD ที่ลูกค้ากำหนด
    • นำหมึกผสมที่ผลิตได้ส่งเข้าคลังสินค้าภายในวันเดียวกันที่ผลิตเสร็จ
    • สรุปใบรายงานการผสมหมึกและส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบ

    สิทธิพิเศษเพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่ง)

    • ชาย/หญิง,
    • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป,
    • ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องาน,
    • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


 • เวียดนาม